divendres, 8 de juliol de 2016

ENS VENEN SENSE CAUSA

Aquest comunicat s'envia en nom dels companys d'Indra BPO València.

En l'últim comunicat ja us vam avisar de les intencions descarades, lamentables i gairebé des del primer dia, que té CCOO de vendre'ns pràcticament sense lluitar i sense cap resistència. Però després de l'última reunió sabem, a més, que ens volen vendre tremendament barats, gairebé per una miserable almoina.

A la reunió d'avui, l'empresa (qui no ha fet ni una sola aportació per preservar els llocs de treball), ha ofert la ridícula indemnització de 22 dies/any. No, no és una broma, una empresa amb beneficis milionaris pretén, amb tota la seva supèrbia i "morro", fotre'ns al carrer per quatre pessetes. El més penós és que enfront d'aquesta oferta/insult, CCOO ha volgut (gairebé l'ha imposat) que es procedís a un recés, per a "pensar-ho". PERÒ, QUÈ HAN DE PENSAR?, TANTS DUBTES TENEN DAVANT AQUESTES LAMENTABLES ENGRUNES?, està clar que pretenen que els sortim molt barats, seguint-li el joc brut a l'empresa i fent a més còmplices d'aquesta agressió als/les treballadors/es d'Indra.

CGT considera que en realitat NO HI HA CAUSA PER FER AQUEST ERO ja que la campanya o servei no ha finalitzat i l'objecte d'aquesta mesura és simplement augmentar els beneficis de Vodafone a costa de la pèrdua de drets laborals i salarials de centenars de treballadors/es. Aquest tipus de mesures no només són menyspreables si no que la llei obliga aplicar les fórmules que existeixen, que evitin la pèrdua de drets que és radicalment l'oposat al que està fent Indra.

CGT seguirà defensant cada lloc de treball i les diferents i múltiples irregularitats que estem detectant en tot aquest procés per obtenir les millors mesures i solucions per a tots/es i encara que som conscients que tenim la llei, el suport suficient i la coherència de la nostra banda, en contra, a més de a Indra i altres empreses, CCOO pretén ser còmplice d'aquesta situació i vol "rentar-se les mans" fent xantatge primer i sotmetre-ho a votació després, perquè sigueu vosaltres els/les culpables últims de marxar al carrer amb zero drets i quatre duros.

Podem lluitar, podem aconseguir molt més i molt més just, però amb unió, fortalesa i sense claudicar per misèries.

¡CGT ACTUA, CGT LLUITA, CGT COMPLEIX!

SI LLUITES POTS PERDRE. SI NO LLUITES ESTÀS PERDUT.
Secció sindical CGT Indra BPO València cgtindravlc@gmail.com

NOS VENDEN SIN CAUSA

Este comunicado se envía en nombre de los compañeros de Indra BPO Valencia.

En el último comunicado ya os avisamos de las intenciones descaradas, lamentables y casi desde el primer día, que tiene CCOO de venderos prácticamente sin pelear y sin resistencia alguna. Pero tras la última reunión sabemos, además, que nos quieren vender tremendamente baratos, casi por una mísera limosna.

En la reunión de hoy, la empresa (quien no ha hecho ni una sola aportación para preservar los puestos de trabajo), ha ofrecido la ridícula indemnización de 22 días/año. No, no es una broma, una empresa con beneficios millonarios pretende, con toda su soberbia y "morro", echarnos a la calle por cuatro pesetas. Lo más penoso es que frente a esa oferta/insulto, CCOO ha querido (casi lo ha impuesto) que se procediera a un receso, para "pensarlo". PERO, ¿QUÉ TIENEN QUE PENSAR?, ¿TANTAS DUDAS TIENEN FRENTE A ESAS LAMENTABLES MIGAJAS?, está claro que pretenden que les salgamos muy baratos, siguiéndole el juego sucio a la empresa y haciendo además cómplices de esta agresión a los/as trabajadores/as de Indra.

CGT considera que en realidad NO HAY CAUSA PARA HACER ESTE EREpuesto que la campaña o servicio no ha finalizado y el objeto de esta medida es simplemente aumentar los beneficios de Vodafone a costa de la pérdida de derechos laborales y salariales de cientos de trabajadoras/es. Este tipo de medidas no solo son despreciables si no que la ley obliga aplicar las fórmulas que existen, que eviten la pérdida de derechos que es radicalmente lo opuesto a lo que está haciendo Indra.

CGT va a seguir defendiendo cada puesto de trabajo y las diferentes y múltiples irregularidades que estamos detectando en todo este proceso para obtener las mejores medidas y soluciones para todos/as y aunque somos conscientes que tenemos la ley, el apoyo suficiente y la coherencia de nuestra parte, en contra, además de a Indra y demás empresas, CCOO pretende ser cómplice de esta situación y quiere “lavarse las manos” chantajeando primero y refrendándolo después, para que seáis vosotros/as los/as culpables últimos de iros a la calle con cero derechos y cuatro duros.

Podemos luchar, podemos conseguir mucho más y mucho más justo, pero con unión, fortaleza y sin claudicar por miserias.

¡CGT ACTÚA, CGT LUCHA, CGT CUMPLE!

SI LUCHAS PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO.
Sección sindical CGT Indra BPO Valencia cgtindravlc@gmail.com

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada