dijous, 7 d’abril de 2016

Acta assemblea menjadors 05/04

ACTA ASSEMBLEA MENJADORS 05/04

S'informa que ja tenim 89 signatures.
Es presenten 3 pressupostos. S'expliquen els punts forts de cadascun en funció del que s'ha observat en les reunions. Es vota quin bufet portarà la demanda:

• Puig Gonell: 0
• Neus: 0
• Luján: Unanimitat

Es comenta com es recollirà les aportacions dels companys. Es vota entre:

• En mà: 0
• Goteo.org: Unanimitat
• Transferència: 0
El Goteo (https://goteo.org/) és una plataforma de crowdfunding cívic i col·laboració entorn d'iniciatives ciutadanes, projectes socials, culturals, tecnològics i educatius.

Es crearà un nou projecte que serveixi per pagar la minuta de la demanda. Aquest projecte anirà lligat al compte del comitè, i els pagaments es podran fer de forma nominal o anònima. Un cop finalitzat el procés, es realitzarà una nova assemblea on es decidirà què es fa amb els diners sobrants. És important indicar que a aquelles persones que hagin aportat anònimament no se'ls podrà retornar la seva part.

Aquests projectes es basen en aportacions en funció d'una "recompensa". En aquest cas es debat quina ha de ser l'aportació mínima i es vota:
• 5 euros: 11
• 10 euros: 9
• 15 euros: 0
• 20 euros: 0
Encara que l'aportació mínima és de 5 € es comenta que el recomanable seria aportar 10 €.

D'altra banda el projecte sol·licita un import mínim i un òptim. Es debat quin ha de ser el límit mínim i es vota:
• 600 euros: 1
 1000 euros: 12
• 1900 euros: 7
Amb aquest import es podrà arribar sense problemes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si s'arriba als 2000 es disposarà del suficient diners per arribar fins al Suprem. Si no s'arriba al mínim de 1000 euros no es posarà la demanda i els diners es retornaran automàticament.

Es comenta que termini es donarà per poder aportar. S'estableix un màxim de 2 rondes de 40 dies.

S'estableix que la propera assemblea es realitzi una setmana o dues després de la propera reunió amb l'empresa, que en principi s'ha convocat per al 20 d'abril.

ACTA ASAMBLEA COMEDORES (05/04)

Se informa que ya tenemos  89 firmas.
Se presentan 3 presupuestos. Se explican los puntos fuertes de cada uno en función de lo observado en las reuniones. Se vota qué bufete llevará la demanda:

•    Puig Gonell: 0
•    Neus: 0
    Luján: Unanimidad

Se comenta cómo se recogerá las aportaciones de los compañeros. Se vota entre:

•    En mano: 0
•    Goteo: Unanimidad
•    Transferencia: 0
El Goteo (https://goteo.org/) es una plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en torno a iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos.

Se creará un nuevo proyecto que sirva para pagar la minuta de la demanda. Este proyecto irá ligado a la cuenta del comité, y los pagos se podrán hacer de forma nominal o anónima. Una vez finalizado el proceso, se realizará una nueva asamblea donde se decidirá que se ha hace con el dinero sobrante. Es importante indicar que a aquellas personas que hayan aportado anónimamente no se les podrá devolver su parte.

Estos proyectos se basan en aportaciones en función de una “recompensa”. En este caso se debate cual ha de ser la aportación mínima y se vota:
•    5 euros: 11
•    10 euros: 9
•    15 euros:0
•    20 euros:0
Aunque la aportación mínima es de 5€ se comenta que lo recomendable sería aportar 10€.

Por otro lado el proyecto solicita un importe mínimo y uno óptimo. Se debate cual ha de ser el límite mínimo y se vota:
•    600 euros: 1
•    1000 euros: 12
•    1900 euros: 7
Con dicho importe se podrá llegar sin problemas al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Si se llega a los 2000 se dispondrá del suficiente dinero para llegar hasta el Supremo. Si no se llega al mínimo de 1000 euros no se pondrá la demanda y el dinero se retornará automáticamente.

Se comenta que plazo se dará para poder aportar. Se establece un máximo de 2 rondas de 40 días.

Se establece que la próxima asamblea se realice una semana o dos después de la próxima reunión con la empresa, que en principio se ha convocado para el 20 de abril.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada