dilluns, 30 de maig de 2016

Acta Assemblea Menjadors / Acta Asamblea Comedores / 26/05/2016

Acta Assemblea Menjadors

1. Revisió de la situació actual de la "negociació" amb la direcció de l'empresa.

- S'explica com va ser la reunió de menjadors, i la proposta de l'empresa de lliurar tiquets a només el 4.6% dels treballadors d'Indra Sistemes, a canvi d'una signatura perquè no puguem denunciar (el que comunment es denomina un acord).

- Es comenta que arran de la contestació de l'empresa, la resta de sindicats s'han unit a la reclamació dels menjadors, i que a Madrid ja s'ha iniciat el procés de conciliació per a Arroyo, Anabel i Julián Camarillo. Que Aranjuez ja ha sol•licitat una negociació per centre, i que a la resta de centres s'han reactivat les demandes que va paralitzar CCOO. En el cas de Badajoz, arran de la paralització de la demanda de menjadors en contra de la voluntat del centre, el comitè d'empresa ha deixat CCOO i s'ha passat a Cobas i CGT, per la qual cosa no sabem com ha quedat la demanda , ja que quan es va interposar es van usar advocats de CCOO. En Barakaldo el judici serà el 26 de setembre. El que queda clar és que davant la resposta de l'empresa no queda més que la via legal, com ja vam anticipar des d'aquest centre.

2. Novetats a referència a l'advocat seleccionat.

- S'explica que es va sol•licitar un pressupost per escrit a l'advocat seleccionat, ja que en aquest moment només ho teníem de paraula. El problema és que quan ens ho passa per escrit augmenta considerablement les quanties.

- S'exposa la total pèrdua de confiança en aquest bufet per la modificació de les tarifes i per la negativa a donar un pressupost tancat.

- Amb les noves tarifes, amb el mínim ja no arribem ni a poder posar la primera demanda.

- Es torna a revisar les altres opcions que teníem. Se sol•licita l'experiència en casos semblants de l'altre bufet proposat. Atès que no es té coneixement exacte del tema, un membre del comitè es compromet a consultar-la setmana següent.


3. Diversos.

- Una companya té el dubte que passarà si no s'arriba al mínim.

S'aclareix que si no s'arriba als 1.000 euros de mínim no posarem la demanda.


- Un company comenta que la gent que ja té tiquets no participa per la por a perdre'ls.

Es comenta que la pròpia empresa ja ha reconegut que no traurà els tiquets a qui ja els té, més sent un dret ad personam.


- Un company comenta que prefereix que s'instal•lin els menjadors que un acord en diners, perquè això ho poden treure, el menjador perdura.

Es comenta que la demanda és per a la instal•lació del servei de menjador, que és el que garanteix la llei, però que l'acord final ho ha de ratificar l'assemblea de treballadors. S'anima que en aquestes assemblees participi el màxim de treballadores ja que és una decisió que hem de prendre entre tots els afectats.


Votacions i decisions de l'assemblea

- Continuar endavant amb la denúncia de menjadors


Vots en contra0
Abstencions2
Vots a favor19

- Canvi de bufet d'advocats
Vots en contra0
Abstencions3
Vots a favor15

- Selecció del bufet d'advocades PuigGonell
Vots en contra0
Abstencions3
Vots a favor17
 

A les 13:47 aprox es dóna per finalitzada l'assemblea, després d'haver tractat els punts i tancada la roda de dubtes i inquietuds.

Recordeu que la vostra participació és fonamental, tan a les assemblees com al goteo (https://ca.goteo.org/project/comedores-en-indra o http://goteo.cc/indracat)
 
Seccions Sindicals d'Indra Sistemas Barcelona 22@Acta Asamblea Comedores 

 1.    Revisión de la situación actual de la "negociación" con la dirección de la empresa.

- Se explica como fue la reunión de comedores, y la propuesta de la empresa de entregar tickets a solo el 4.6% de los trabajadores de Indra Sistemas, a cambio de una firma para que no podamos denunciar (lo que comúnmente se denomina un acuerdo).

- Se comenta que a raíz de la contestación de la empresa, el resto de sindicatos se han unido a la reclamación de los comedores, y que en Madrid ya se ha iniciado el proceso de conciliación para Arroyo, Anabel y Julián Camarillo. Que Aranjuez ya ha solicitado una negociación por centro, y que en el resto de centros se han reactivado las demandas que paralizó CCOO. En el caso de Badajoz, a raíz de la paralización de la demanda de comedores en contra de la voluntad del centro, el comité de empresa ha dejado CCOO y se ha pasado a Cobas y CGT, por lo que no sabemos como ha quedado la demanda, ya que cuando se interpuso se usaron abogados de CCOO. En Barakaldo el juicio será el 26 de septiembre. Lo que queda claro es que ante la respuesta de la empresa no queda más que la vía legal, como ya anticipamos desde este centro.

2.    Novedades en referencia al abogado seleccionado.

- Se explica que se solicitó un presupuesto por escrito al abogado seleccionado, ya que en ese momento solo lo teníamos de palabra. El problema es que cuando nos lo pasa por escrito aumenta considerablemente las cuantías.

- Se expone la total pérdida de confianza en ese bufete por la modificación de las tarifas y por la negativa a dar un presupuesto cerrado.

- Con las nuevas tarifas, con el mínimo ya no llegamos ni a poder poner la primera demanda.

- Se vuelve a revisar las otras opciones que teníamos. Se solicita la experiencia en casos parecidos del otro bufete propuesto. Dado que no se tiene conocimiento exacto del tema, un miembro del comité se compromete a consultarlo la semana siguiente.

3.    Diversos.

- Una compañera tiene la duda de que pasará si no se llega al mínimo.

Se aclara que si no se llega a los 1.000 euros de mínimo no pondremos la demanda.


- Un compañero comenta que la gente que ya tiene tickets no participa por el miedo a perderlos.
Se comenta que la propia empresa ya ha reconocido que no quitará los tickets a quien ya los tiene, más siendo un derecho ad personam.


- Un compañero comenta que prefiere que se instalen los comedores que un acuerdo en dinero, porque eso lo pueden quitar, el comedor perdura.
Se comenta que la demanda es para la instalación del servicio de comedor, que es lo que garantiza la ley, pero que el acuerdo final lo tiene que ratificar la asamblea de trabajadores. Se anima a que en dichas asambleas participe el máximo de trabajadoras ya que es una decisión que hemos de tomar entre todos los afectados.

Votaciones y decisiones de la asamblea

- Continuar adelante con la denuncia de comedores

Votos en contra0
Abstenciones2
Votos a favor19

- Cambio de bufete de abogados
Votos en contra0
Abstenciones3
Votos a favor15
 

- Selección del bufete de abogadas PuigGonell
Votos en contra0
Abstenciones3
Votos a favor17
 

A las 13:47 aprox se da por finalizada la asamblea, después de haber tratado los puntos y cerrado la rueda de dudas y inquietudes.

Recordad que vuestra participación es fundamental, tanto en las asambleas como en el goteo (https://es.goteo.org/project/comedores-en-indra o http://goteo.cc/indra)


Secciones Sindicales de Indra Sistemas Barcelona 22@


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada