dilluns, 27 de juliol de 2015

Aclariment nota taula de negociació / Aclaración nota mesa de negociación

Aclariment nota taula de negociació


La CGT vol aclarir que no subscriu l'últim correu de la Mesa de Negociació ja que no comparteix alguns dels punts indicats.

Tothom sap, de les anteriors vagues generals, que a Indra hi ha serveis mínims a causa de departaments encarregats d'àrees essencials per a la comunitat. És per això que quan CGT va realitzar la convocatòria de vaga indefinida va tenir en compte aquest fet i va respectar el termini de 10 dies perquè estigués escrupolosament en temps i forma i amb temps suficient per poder fer ús d'ella.

Gràcies a aquesta previsió, disposem des d'aquest dilluns 27 d'una eina de pressió a nivell estatal molt important.

En veure que la convocatòria realitzada en nom de la taula no va tenir en compte que hi ha serveis mínims a Indra i que deixava només 2 dies hàbils abans de la fi de la negociació, CGT va oferir a la resta de membres seva convocatòria per sumar-se a la vaga.

En relació a l'errònia referència que es fa en aquest text respecte del descompte per seguiment parcial, el dret de vaga a Espanya té gairebé 40 anys i la jurisprudència és nombrosa i consolidada. Un treballador pot sumar-se a una convocatòria quan ho consideri. Quan un treballador està en el lloc de treball i decideix sumar-se a una convocatòria de vaga, el temps treballat s'ha d'abonar ja que el contrari està prohibit. Quan un treballador decideix abandonar la vaga i tornar a treballar passa exactament el mateix. Si creu oportú tornar a seguir-la, és la seva decisió i la història de les vagues és plena de seguiments que pugen i baixen sense major problema.

Recomanem als nostres companys informar-se millor del funcionament d'una vaga en el futur per evitar que el desconeixement de l'existència de serveis mínims torni a causar aquest desagradable problema tècnic. Esperem que hagi estat un mal pas, per la nostra part vam passar pàgina i apostem per incrementar la pressió sobre la companyia perquè amb '10 minuts de cigarret ', us podem assegurar que en la fase en què ens trobem a Indra no la pressiona com es necessita.


Aclaración nota mesa de negociación

La CGT quiere aclarar que no se suscribe al último correo de la Mesa de Negociación ya que no comparte alguno de los puntos indicados.

Todo el mundo sabe, de las anteriores huelgas generales, que en Indra hay servicios mínimos debido a departamentos encargados de áreas esenciales para la comunidad. Es por ello que cuando CGT realizó la convocatoria de huelga indefinida tuvo en cuenta este hecho y respetó el plazo de 10 días para que estuviera escrupulosamente en tiempo y forma y con tiempo suficiente para poder hacer uso de ella.

Gracias a esa previsión, disponemos desde este lunes 27 de una herramienta de presión a nivel estatal muy importante.

Al ver que la convocatoria realizada en nombre de la mesa no tuvo en cuenta que existen servicios mínimos en Indra y que dejaba sólo 2 días hábiles antes del fin de la negociación, CGT ofreció al resto de miembros su convocatoria para sumarse a la huelga.

En relación a la errónea referencia que se hace en ese texto respecto del descuento por seguimiento parcial, el derecho de huelga en España tiene casi 40 años y la jurisprudencia es numerosa y consolidada. Un trabajador puede sumarse a una convocatoria cuando lo considere. Cuando un trabajador está en el puesto de trabajo y decide sumarse a una convocatoria de huelga, el tiempo trabajado debe abonarse pues lo contrario está prohibido. Cuando un trabajador decide abandonar la huelga y volver a trabajar pasa exactamente lo mismo. Si cree oportuno volver a seguirla, es su decisión y la historia de las huelgas está llena de seguimientos que suben y bajan sin mayor problema.

Recomendamos a nuestros compañeros informarse mejor del funcionamiento de una huelga en el futuro para evitar que el desconocimiento de la existencia de servicios mínimos vuelva a causar este desagradable problema técnico. Esperamos que haya sido un mal paso, por nuestra parte pasamos página y apostamos por incrementar la presión sobre la compañía porque con '10 minutos de cigarrito', os podemos asegurar que en la fase en que nos encontramos a Indra no se la presiona como se necesita.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada