dimarts, 30 de juny de 2015

Resum assemblea de treballadors del 29-06-2015

Després d'una introducció per explicar el poc que se sap de l'ERO i la manera en què es va a organitzar la taula negociadora, s'obre torn de paraules i es fan diverses propostes per part dels assistents.

Les conclusions són les següents:

- L'ERO només afecta Indra Sistemes.
- Segons el president d'Indra, a part de l'ERO, l'empresa també vol fer una modificació de les condicions de treball (article 41). Això només pot significar baixades de sou, augment d'hores laborals, etc. Per tant, ha de quedar molt clar per a la plantilla d'Indra, que els treballadors que sobrevisquin a l'ERO, es veuran molt afectats en les seves condicions. No es pot mirar cap a una altra banda, no es pot pensar que "a mi no m'afectarà".
- L'ERO només es podrà aturar mitjançant una acció forta i decidida dels treballadors.
- Les seccions sindicals s'encarregaran d'enviar cartes als principals clients d'Indra Sistemas Barcelona per informar-los de l'ERO i de com pot afectar al seu negoci. A més, intentaran contactar amb l'ajuntament de Barcelona i la Generalitat (tots dos clients d'Indra)
- Es decideix realitzar una àmplia campanya de difusió mitjançant les xarxes socials en contra de l'ERO. El moment àlgid seria el 08/07 (Dia de l'inversor/Investor Day). Es planteja l'organització d'una comissió de treballadors per fer aquesta feina. També seria interessant disposar d'un fòrum per a la comunicació interna (proposta realitzada per un company després de finalitzada l'assemblea)
- Possiblement, l'empresa donarà una llista d'afectats per l'ERO. Es demanarà a la Mesa Negociadora que no publiqui aquesta llista.
- L'assemblea exigeix ​​a les seccions sindicals, que participin en la taula negociadora, transparència total i que la informació flueixi amb agilitat i regularment.
- Es decideix convocar vaga indefinida per unanimitat. Es contactarà amb la resta de centres d'Indra Sistemes i seccions sindicals per fer-los arribar aquesta proposta. Segons la resposta rebuda, es plantejarà en una altra assemblea si es realitza aquesta acció o no.
- Seguiran realitzant assemblees de treballadors periòdicament.
- Cal fer tasca divulgativa entre els companys que no van assistir a l'assemblea o que estan en clients, perquè puguem aturar l'ERO.

Finalment, volem agrair als companys de la delegació la nombrosa assistència a l'assemblea. Veure plena la sala (i alguns que no hi van poder entrar) ha d'estimular a tothom a seguir la lluita.

També, agraïm la presència de delegats d'Indra BPO, que ens van oferir la seva col·laboració per al que fes falta.

Resumen asamblea de trabajadores del 29-06-2015

Después de una introducción para explicar lo poco que se sabe del ERE y la manera en que se va a organizar la mesa negociadora, se abre turno de palabras y se realizan varias propuestas por parte de los asistentes.

Las conclusiones son las siguientes:

- El ERE sólo afecta a Indra Sistemas.
- Según el presidente de Indra, aparte del ERE, la empresa también quiere realizar una modificación de las condiciones de trabajo (artículo 41). Eso sólo puede significar bajadas de sueldo, aumento de horas laborales, etc. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro para la plantilla de Indra, que los trabajadores que sobrevivan al ERE, se verán muy afectados en sus condiciones. No ha lugar a mirar hacia otro lado, no se puede pensar que “a mí no me afectará”.
- El ERE sólo se podrá parar mediante una acción fuerte y decidida de los trabajadores.
- Las secciones sindicales se encargarán de enviar cartas a los principales clientes de Indra Sistemas Barcelona para informarles del ERE y de cómo puede afectar a su negocio. Además, intentarán contactar con el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat (ambos clientes de Indra)
- Se decide realizar una amplia campaña de difusión mediante las redes sociales en contra del ERE. El momento álgido sería el 08-07 (día del Inversor/Investor Day). Se plantea la organización de una comisión de trabajadores para realizar este trabajo. También sería interesante disponer de un foro para la comunicación interna (propuesta realizada por un compañero después de finalizada la asamblea)
- Posiblemente, la empresa dará una lista de afectados por el ERE. Se pedirá a la Mesa Negociadora que no publique dicha lista.
- La asamblea exige a las secciones sindicales, que participen en la mesa negociadora, transparencia total y que la información fluya con agilidad y regularmente.
- Se decide convocar huelga indefinida por unanimidad. Se contactará con el resto de centros de Indra Sistemas y secciones sindicales para hacerles llegar esta propuesta. Según la respuesta recibida, se planteará en otra asamblea si se realiza dicha acción o no.
- Seguirán realizándose asambleas de trabajadores periódicamente.
- Hay que hacer labor divulgativa entre los compañeros que no asistieron a la asamblea  o que están en clientes, para que podamos parar el ERE.

Por último, queremos agradecer a los compañeros de la delegación la numerosa asistencia a la asamblea. Ver llena la sala (y algunos que no pudieron entrar) debe estimularnos a todos a seguir la lucha.

También, agradecemos la presencia de delegados de Indra BPO, que nos ofrecieron su colaboración para lo que hiciera falta.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada