dijous, 11 de febrer de 2016

Menjadors: Hi havia una vegada ... / Comedores: había una vez ...MENJADORS: HI HAVIA UNA VEGADA...


Aquest és el "ordre del dia" que està indicat en la convocatòria de la "reunió" sobre els menjadors celebrada el dia 11/2:

(1) Percentatges de representació de cada força sindical de cara a les següents reunions.
(2) Calendari de reunions.
(3) Anàlisi de l'estat de les denúncies formulades davant la Jurisdicció Social.
(4) Perímetre d'afectació del problema: centres afectats.
(5) Diferents opcions de solució que hauria de valorar l'empresa.

 
Doncs bé, només us podem donar males notícies, perquè el que avui hem viscut únicament es pot qualificar com un paperot.

Només començar, relacions laborals s'ha dirigit als delegats de CGT allà presents, preguntant-nos si demanarem disculpes públiques pel correu que CGT va enviar la 15/12. És un fet sorprenent perquè en la convocatòria no constava com a punt d'ordre del dia, sinó com una demanda per part de la direcció. CGT ha fet constar que contestarà quan i com consideri oportú sobre la base del mandat dels seus afiliats.

Tot seguit comença l'espectacle. Com si ho haguessin preparat el dia anterior, CCOO Metall demana la paraula i sol·licita un recés de 5 minuts perquè els signants puguin tractar aquest tema. Aquests cinc minuts es converteixen en pràcticament una hora. Una hora durant la qual, en comptes d'estar parlant de com resoldre el tema dels menjadors, que és el que creiem que hauria d'interessar a tots, intenten convèncer la resta de seccions perquè abandonin la reunió. En qualsevol cas, els que ens hem quedat a la reunió no perdem el temps i intentem mantenir una xerrada més fructuosa amb relacions laborals.

D'aquesta xerrada queda clar que la voluntat de l'empresa és muntar una comissió on es delegui la negociació de tots els centres, ja que consideren que és molt més pràctic i eficaç per a ells. Per part de CGT es comenta que estem en contra de la delegació i que la negociació s'ha de fer per centre, ja que són els treballadors de cada centre qui han de decidir què fer amb els menjadors.

Al cap d'una estona entra la resta de la RLT i continua el xou. Una per una, les seccions sindicals de CCOO, UGT, USO i STC es lamenten de l'actitud de CGT i se'n van. En canvi, CCOO i UGT Indra Software Labs es queden a negociar, així com Co.Bas i ELA i un representant d'UGT de Barakaldo.

Amb aquest panorama, l'empresa torna a requerir una disculpa pública de la CGT. Veient l'actitud de l'empresa, no ens ha quedat més remei que denunciar que tot aquest procés és una farsa l'únic objectiu és dilatar en el temps l'obtenció d'un dret que tenim tots els treballadors: els menjadors. Aquesta reunió no era el lloc ni el dia per parlar d'una disputa per la qual poc interès havien mostrat fins aquest dia.

Com a conclusió d'aquests fets, ha quedat clar que ni la direcció ni la majoria de la representació legal dels treballadors estan per fer complir el que marca la llei pel que fa als menjadors. És per això que CGT es reforça en la idea que no hi haurà una negociació real a menys que es tingui una sentència que l'obligui. O el centre denúncia o es queda sense menjador.

CGT seguirà informant puntual i transparentment malgrat els actes de pressió rebuts.
COMEDORES: HABÍA UNA VEZ...


Este es el “orden del día” que estaba indicado en la convocatoria de la “reunión” sobre los comedores celebrada el día 11/2:
(1) Porcentajes de representación de cada fuerza sindical de cara a las siguientes reuniones.
(2) Calendario de reuniones.
(3) Análisis del estado de las denuncias formuladas ante la Jurisdicción Social.
(4) Perímetro de afectación del problema: centros afectados.
(5) Diferentes opciones de solución que debería valorar la empresa.
 
Pues bien, solo os podemos dar malas noticias, porque lo que hoy hemos vivido únicamente se puede calificar como un paripé.

Nada más empezar, relaciones laborales se ha dirigido a los delegados de CGT allí presentes, preguntándonos si vamos a pedir disculpas públicas por el correo que CGT mandó el 15/12. Es un hecho sorprendente porque en la convocatoria no constaba como punto de orden del día, sino como una demanda por parte de la dirección. CGT ha hecho constar que contestará cuando y como considere oportuno en base al mandato de sus afiliados.

Acto seguido empieza el espectáculo. Como si lo hubiesen preparado el día anterior, CCOO Metal pide la palabra y solicita un receso de 5 minutos para que los firmantes puedan tratar este tema. Esos cinco minutos se convierten en prácticamente una hora. Una hora durante la que, en vez de estar hablando de cómo resolver el tema de los comedores, que es lo que creemos que debería interesarnos a todos, intentan convencer al resto de secciones para que abandonen la reunión. En cualquier caso, los que nos hemos quedado en la reunión no perdemos el tiempo e intentamos mantener una charla más fructuosa con relaciones laborales.

De esta charla queda claro que la voluntad de la empresa es montar una comisión donde se delegue la negociación de todos los centros, ya que consideran que es mucho más práctico y eficaz para ellos. Por parte de CGT se comenta que estamos en contra de la delegación y que la negociación debe hacerse por centro, ya que son los trabajadores de cada centro los que han de decidir qué hacemos con los comedores.

Al rato entra el resto de la RLT y continúa el show. Una por una, las secciones sindicales de CCOO, UGT, USO y STC se lamentan de la actitud de CGT y se van. En cambio, CCOO y UGT Indra Software Labs se quedan a negociar, así como Co.Bas y ELA y un representante de UGT de Barakaldo.

Con este panorama, la empresa vuelve a requerir una disculpa pública de la CGT. Viendo la actitud de la empresa, no nos ha quedado más remedio que denunciar que todo este proceso es una farsa cuyo único objetivo es dilatar en el tiempo la obtención de un derecho que tenemos todos los trabajadores: los comedores. Esta reunión no era el lugar ni el día para hablar de una disputa por la que poco interés habían mostrado hasta este día.

Como conclusión de estos hechos, ha quedado claro que ni la dirección ni la mayoría de la representación legal de los trabajadores están por la labor de hacer cumplir lo que marca la ley respecto a los comedores. Es por ello que CGT se refuerza en la idea de que no va a haber una negociación real a menos que se tenga una sentencia que obligue a ello. O el centro denuncia o se queda sin comedor.

CGT seguirá informando puntual y transparentemente a pesar de los actos de presión recibidos.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada